สินเชื่อบุคคลสวัสดิการ 20,000 บาท ผ่อนนาน 60 เดือน

ผ่อนสบายใจได้นาน 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้เองสูงสุด 60 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ(สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร)

-พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

-วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้

ระยะเวลาผ่อนชำระ

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

-ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้

-ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

-ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้
หมายเหตุ : อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)
รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย

-มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป

-เป็นพนักงาน / ลูกจ้าง ประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทย

-อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)

-อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 20-60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่บริษัทกำหนด

เอกสาร

เอกสารทั่วไป

-สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน

-สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

-สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

-เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน

-เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุด กรณีมีรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ (เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น)

-ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรายได้ตามปกติ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรทุกสาขา 02-8888888

อ่านต่อ